Tagalog

Ano-ano ang mga sintomas ng impeksyon?
29 May 2014  
Batay sa mga kaso, kabilang sa mga sintomas ang malala at nakamamatay na sakit sa baga o
pulmon, na sinamahan ng mataas na lagnat, pag-ubo at ang kahirapan sa paghinga
Last Update : 01 June 2014 03:18 PM
Reading times :