Tagalog

Tulad ba ng SARS ang Coronvirus MERS?
29 May 2014  
Mayroong malinaw na pagkakaiba ang Novel Coronavirus sa kanyang genetikong material kaysa
sa virus na nagdudulot ng SARS. Nagkakaroon pa rin ng masusing pagaaral hinggil dito at tiyak na
lalabas ang mas malinaw na kasagutan sa sandaling matapos na ang mga pagsusuri.
Last Update : 01 June 2014 03:18 PM
Reading times :

All Rights Reserved – Ministry of Health – Kingdom of Saudi Arabia ©