Tagalog

Papaano ko maiiwasang hindi mahawa sa virus na ito?
29 May 2014  
Limitado man ang kaalaman hinggil sa kalikasan at paraan ng pagkahawa ng coronavirus, mahigpit
ang ugnayan ng Ministro ng Kalusugan sa World Health Organisation, sampu ng iba pang mga
international experts, upang mapag-aralang mabuti ang virus na ito.
 
Nagkakaisa sa paniniwala ang mga experto sa medisina na nararapat malinaw sa mga
mamamayan, mga residente at mga bisita na gawin ang mga batayang gabay pangkalusugan
upang maiwasan ang pagkalat ng mga nakakahawang sakit tulad ng coronavirus sa pamamagitan
ng pagsunod sa mga alintuntuning nakasaad dito:
 • Hugasang mabuti ang mga kamay gamit ang sabon at tubig o ng anumang disinfectants, lalo na pagkatapos umubo, bumahing o kaya ay gumamit ng palikuran
 • Huwag kalimutang maghugas ng kamay, bago at pagkatapos maghanda ng pagkain o kaya ay magluto
 • Gumamit ng panyo kung uubo o babahing upang matakpan ang iyong bibig at ilong. Kung walang panyo, takpan na lamang ng anumang gamit o material ang iyong ilong at bibig kaysa gamitin ang kamay bilang takip
 • Iwasang idampi ang iyong kamay sa iyong mata, ilong o bibig sapagkat pinangangambahang naikakalat ang virus sa ganitong paraan, lalo na kapagka ang iyong nahawakan o kaya ay nadampian man lamang ang ibabaw ng bagay na kontaminado ng virus
 • Ayon sa pinakabagong medical consensus, hindi kailangang magsuot ng medical masks kundi ka naman bibisita sa isang maysakit na pasyente
 • Panatiliin ang isang malusog na pamumuhay tulad ng pagkakaroon ng balance sa pagkain, pagkakaroon ng mga gawaing pisikal at damihan ang oras ng pagtulog
 • Panatiliin ang magandang asal sa kalinisan
  Huwag makisalamuha sa mga taong may impeksyon
  Huwag kalimutang konsultahin ang iyong doctor at gawing madalas ang pagkuha ng impormasyon hinggil sa nasabing sakit mula sa Ministro ng Kalusugan
 
Last Update : 01 June 2014 03:18 PM
Reading times :

All Rights Reserved – Ministry of Health – Kingdom of Saudi Arabia ©