Tagalog
Naaayon lang ba sa panahon ang pagkalat ng virus na ito?
29 May 2014  
Batay sa makabagong istadistika, mayroong pag sang-ayon na mayroon ngang naganap na
pagtaas. Kaya naman, lubos na nagtratrabaho ngayon ang Ministro ng Kalusugan sampu ng mga
medical teams upang maintindihan ang mga kadahilanan nito, gayundin malaman ang paggalaw o
asal-galaw ng virus at ang infection rates nito
Last Update : 01 June 2014 03:18 PM
Reading times :

All Rights Reserved – Ministry of Health – Kingdom of Saudi Arabia ©