Tagalog
Naaayon lang ba sa panahon ang pagkalat ng virus na ito?
29 May 2014  
Batay sa makabagong istadistika, mayroong pag sang-ayon na mayroon ngang naganap na
pagtaas. Kaya naman, lubos na nagtratrabaho ngayon ang Ministro ng Kalusugan sampu ng mga
medical teams upang maintindihan ang mga kadahilanan nito, gayundin malaman ang paggalaw o
asal-galaw ng virus at ang infection rates nito
Last Update : 01 June 2014 03:18 PM
Reading times :
Content Evaluation:
Satisfaction of visitors A sign of happiness
Satisfaction of visitors Completely satisfied Satisfied Neutral Not Satisfied Completely dissatisfied
This site can be viewed on all screen tones and all smart devices and supports all kinds of browsers
All Rights Reserved – Ministry of Health – Kingdom of Saudi Arabia ©