Tagalog

Naipapakalat ba ng virus mula sa hangin?
29 May 2014  
Mayrong malawak at matamang pagkakasundo sa medisina na hindi ito naipapakalat sa
pamamagitan ng hangin. The current medical consensus and evidence suggests that this is not the
case.
 
Masusing nakikipag-ugnayan ang Ministro ng Kalusugan sa iba’t-ibang international organisations,
kasama ang World Health Organisation (WHO), upang malaman kung papaano kumakalat ang virus
sa tao o hayop man.
Last Update : 01 June 2014 03:18 PM
Reading times :

All Rights Reserved – Ministry of Health – Kingdom of Saudi Arabia ©