Tagalog
Paano ka mahahawa sa sakit na ito?
29 May 2014  

​Paniwala ng mga kasapi ng pamayanang medical na napapalaganap ang strain na ito ng
Coronavirus tulad din ng ibang strains sa pamamagitan ng:

  • Direktang pakikisalamuha sa isang apektado sa pamamagitan ng droplets mula sa pagbahing at pagubo
  • Hindi direktang pagkasalamuha sa pamamagitan ng paghipo sa mga lugar o kagamitang kontaminado na ng virus at tsaka
  • Direktang contact sa maysakit o pasyente o kaya ay hayop na maysakit o mga produktong galing sa hayop ngunit kontaminado ng virus

Masusing nakikipagugnayan ang Ministro ng Kalusugan sa iba’t-ibang international organisations,
tulad ng World Health organization upang malaman ng may katiyakan paaano naipapakalat ang
virus sa tao at hayop man.

Last Update : 01 June 2014 03:18 PM
Reading times :
Content Evaluation:
Satisfaction of visitors A sign of happiness
Satisfaction of visitors Completely satisfied Satisfied Neutral Not Satisfied Completely dissatisfied
This site can be viewed on all screen tones and all smart devices and supports all kinds of browsers
All Rights Reserved – Ministry of Health – Kingdom of Saudi Arabia ©