Tagalog

Paano ka mahahawa sa sakit na ito?
29 May 2014  

​Paniwala ng mga kasapi ng pamayanang medical na napapalaganap ang strain na ito ng
Coronavirus tulad din ng ibang strains sa pamamagitan ng:

  • Direktang pakikisalamuha sa isang apektado sa pamamagitan ng droplets mula sa pagbahing at pagubo
  • Hindi direktang pagkasalamuha sa pamamagitan ng paghipo sa mga lugar o kagamitang kontaminado na ng virus at tsaka
  • Direktang contact sa maysakit o pasyente o kaya ay hayop na maysakit o mga produktong galing sa hayop ngunit kontaminado ng virus

Masusing nakikipagugnayan ang Ministro ng Kalusugan sa iba’t-ibang international organisations,
tulad ng World Health organization upang malaman ng may katiyakan paaano naipapakalat ang
virus sa tao at hayop man.

Last Update : 01 June 2014 03:18 PM
Reading times :

All Rights Reserved – Ministry of Health – Kingdom of Saudi Arabia ©