• CCC
    • Community
      • Tagalog
        • Ano ang ginagawang hakbang ng pandaigdigang pamayanang medikal tungkol sa coronavirus?
Tagalog
Ano ang ginagawang hakbang ng pandaigdigang pamayanang medikal tungkol sa coronavirus?
29 May 2014  
Hindi pa masyadong tukoy ng mga eksperyo ang karateristiko o kalikassan ng coronavirus.
 
Gayunpaman, noong pag-usbong pa lamang ng virus na ito, nakipagtulungan na ang Ministro
ng Kalusugan sa maraming mga international organisations, tulad ng World Health Organisation
(WHO) gayundin sa ilang mga pandaigdigang sentro na nagsasagawa ng pag-aaral at pagmonitor
sa virus. Layunin ng pagsusuri ay magkaroon ng mas malawak na pagkaintindi ang mundo hinggil sa
pinagmulan, kalikasan, katangian, pagkalat at sintomas ng virus.
Sa sandaling matapos ang mga pagsusuring ito, maaari nang makapagbigay ng mas kumpleto at
mas malinaw na pagsasalarawan ang mga eksperto hinggil sa virus na ito at makagawa ng mga
hakbang tungo sa pagkatuklas ng lunas laban dito.
 
May mga itinayo na bang laboratory sa KSA at itinaas na ba ang kalidad ng mga ito?
Mayroong mga laboratoryo sa iba’t-ibang bahagi ng kaharian, dagdag ito sa mga magkakaugnay na
laboratoryo sa mga pagamutan sa buong bansa.
 
Alinsunod sa kasalukuyang pagkakaroon ng isang referential laboratory, sinusunod namin ang
kagawiang pandaigdigan lalo na sa mga kaso ng deteksyon ng mga bagong sakit, at nakatuon ang
aming atensyon sa iisang referential laboratory sa pambansang lebel; at upang mapangasiwaan
ang pagkalap ng mga karanasan mula sa mga manggagawa at maiwasan rin ang pagkakaroon
ng hindi tamang resulta, amin namang kinakalap ang mga ito alinsunod pa rin sa kagawian sa
pandaigdigang pamayanan.
Last Update : 01 June 2014 03:18 PM
Reading times :

All Rights Reserved – Ministry of Health – Kingdom of Saudi Arabia ©