Tagalog

Ilang tao na ang carrier ng virus na ito?
29 May 2014  
Sa aming pagsusuri, ang taong nakisalamuha sa mga taong mayroon nang sakit ay maaaring
nahawaan na kahit na hindi pa sila nagpapakita ng sintomas. Noong 280 katao ang nakasalamuha
ng ilang mga taong mayroon nang sakit, siyam lamang sa kanila ang nagpositibo sa pagdadala ng
virus at wala sa kanila ang nagpakita ng sintomas ng sakit.

Last Update : 01 June 2014 03:18 PM
Reading times :

All Rights Reserved – Ministry of Health – Kingdom of Saudi Arabia ©