• CCC
    • Community
      • Tagalog
        • Ano ang mga procedures kung ang isang tao ay pinaghihinalaang kaso na ng impeksyon?
Tagalog
Ano ang mga procedures kung ang isang tao ay pinaghihinalaang kaso na ng impeksyon?
29 May 2014  
Kailangang ihiwalay ang isang kumpirmadong kaso ng impeksyon. Tatlong specialized centers ang
itinatayo sa buong kaharian upang mapagtuunan ng matamang pansin ang mga kasong ganito
Last Update : 01 June 2014 03:18 PM
Reading times :

All Rights Reserved – Ministry of Health – Kingdom of Saudi Arabia ©