• CCC
    • Community
      • Tagalog
        • Ano ang mga procedures kung ang isang tao ay pinaghihinalaang kaso na ng impeksyon?
Tagalog
Ano ang mga procedures kung ang isang tao ay pinaghihinalaang kaso na ng impeksyon?
29 May 2014  
Kailangang ihiwalay ang isang kumpirmadong kaso ng impeksyon. Tatlong specialized centers ang
itinatayo sa buong kaharian upang mapagtuunan ng matamang pansin ang mga kasong ganito
Content Evaluation
Reading times
Last Update 01 June 2014 03:18 PM
Do you find this content useful? Yes No Suggest
Satisfaction of visitorsA sign of happiness
Satisfaction of visitors Completely satisfied Satisfied Neutral Not Satisfied Completely dissatisfied
This site can be viewed on all screen tones and all smart devices and supports all kinds of browsers
All Rights Reserved – Ministry of Health – Kingdom of Saudi Arabia ©