Tagalog
Papaano sinusuri ang mga bagong kaso?
29 May 2014  
Mayroong sinusunod pansamantala ang World Health Organisation na mga terminolohiya para sa
mga kasong mayroong pagkahawa sa virus gayundin mga
Sa sandaling magkaroon ng mas bagong impormasyon, tiyak na . kasama sa kasalukuyang
pagkakahulugan o depinisyon ang isang batayan o kriterya sa pagbibigay ng diagnostiko sa mga
pasyente batay sa pagsusuri at ang pagtataya kung siya ay nahawaan na ng Coronavirus at
pagtitiyak na siya nga ay mayroon nang impeksyon.
Batay ang mga kriteryang ito sa impormasyong
nakalap bunga ng clinical, epidemiological at mga eksaminasyon sa laboratoryo.
Last Update : 01 June 2014 03:18 PM
Reading times :

All Rights Reserved – Ministry of Health – Kingdom of Saudi Arabia ©