Tagalog
organisasyon at mga eksperto sa siyentipiko at komunidad medical?
29 May 2014  
Pangunahing prayoridad ng Ministro ang kaligtasan ng publiko
Isinasagawa ng Ministro ng Kalusugan ang mga rekomendasyong ibinabahagi ng mga international
organisations lalo na ng WHO, lalo na hingil sa pakikisalamuha sa mga pasyenteng maysakit. Yaong
mga pasyente, kabilang na ang mga health practitioners na nakikipagugnayan sa mga pasyenteng
maysakit ay sumasailalim sa masusing pag-susuring may batayan
Last Update : 01 June 2014 03:18 PM
Reading times :
Content Evaluation:
Satisfaction of visitors A sign of happiness
Satisfaction of visitors Completely satisfied Satisfied Neutral Not Satisfied Completely dissatisfied
This site can be viewed on all screen tones and all smart devices and supports all kinds of browsers
All Rights Reserved – Ministry of Health – Kingdom of Saudi Arabia ©